مجموعه پاییز HYKE 2021 توکیو

توسط سعید احمدی
مجموعه پاییز HYKE 2021 توکیو

“Hideaki Yoshihara” و “Yukiko Ode” طرح‌ها و لباس‌های برند خود را در اوایل سال تولید کردند و با توجه به فصل منتشر آن را منتشر می‌کنند. لباس‌های مجموعه “HYKE” از طرح‌های نظامی الهام گرفته‌شده و در طیف رنگی متنوعی تولیدشده است. رنگ قرمز استفاده‌شده در این مجموعه درواقع از رنگ لباس‌ کار روستاییان آمریکایی، در دهه 40 و 50 الگو گرفته‌شده است.

مطالب دیگر را ببینید

ارسال دیدگاه