لحظه های ثبت شده از اسکی روی برف “دیانا” پرنسس ولز

توسط سعید احمدی
لحظه های ثبت شده از اسکی روی برف “دیانا” پرنسس ولز